Medfer Eesti OÜ ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Medfer Eesti OÜ (edaspidi Medfer) töötleb Teie kui Medfer kliendi isikuandmeid vastavalt käesolevatele isikuandmete töötlemise põhimõtetele. Põhimõtted on koostatud isikuandmete kaitse üldmääruse EL 2016/679 alusel ja nimetatud määrusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Põhimõtete eesmärk on kirjeldada Medfer isikuandmete töötlemise protsesse ning Teie õigusi eeltoodust tulenevalt.

1.    Töötlemise alus
1.1.    Medferil on õigus Teie isikuandmeid töödelda vaid juhul, kui:
a)    olete andnud enda selge nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ning töötlemine ei ületa Teie poolt antud nõusoleku piire;
b)    töötlemine on vajalik Teie ning Medfer vahelise lepingu täitmiseks;
c)    töötlemise kohustus tuleneb seadusest;
d)    töötlemiseks esineb mõni muu seadusest tulenev alus.

2.    Töötlemise eesmärgid
2.1.    Medfer töötleb muuhulgas:
a)    kontaktandmeid, sealhulgas telefoninumber ja e-mail lepingu täitmiseks vajaliku informatsiooni edastamiseks ning Teie vastava nõusoleku olemasolu korral turunduslikel eesmärkidel;
b)  Medfer veebikeskkonnas salvestatud kasutajasätteid, 
f)    suhtlusandmeid, mida kogutakse siis, kui klient suhtleb Medferiga, muuhulgas klienditoega suhtluse audiosalvestused, e-kirjad ning muud suhtluse käigus kogutavad andmed.
2.2.    Medfer lähtub andmete töötlemisel minimaalsuse printsiibist. Medfer võtab endale kohustuse kustutada kõik isikuandmed, mille töötlemiseks alus puudub või mille töötlemise alus on ära langenud.
2.3.    Andmeid, mida Medfer töötleb Teiega sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, säilitab Medfer 8 (kaheksa) aastat peale lepingu lõppemist. Seaduse alusel töödeldavate andmete säilitamistähtajad tulenevad vastavatest eriseadustest.

3.    Kliendi õigused
3.1.    Teil on õigus saada Medferilt informatsiooni selle kohta, kas Medfer töötleb Teie isikuandmeid. Teie taotluse korral edastame Teile vähemalt järgneva informatsiooni:
a)    töödeldavate andmete liigid;
b)    töötlemise eesmärk/eesmärgid;
c)    kas ning millistele kolmandatele isikutele Teie andmeid edastatakse;
d)    andmete töötlemise ning säilitamise eelduslik periood.
3.2.    Teil on igakordne õigus tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks ning sellisel juhul on Medfer kohustatud lõpetama nõusoleku alusel töödeldavate isikuandmete töötlemise.
3.3.    Teil on õigus Medferilt nõuda enda isikuandmete parandamist või kustutamist, kui need on ebaõiged või puudulikud.
3.4.    Vaidluse korral mõne Teie isikuandmete töötlemisega seotud õiguse rakendamise üle või isikuandmete töötlemise seaduslikkuse osas kohustub Medfer peatama vastavate isikuandmete töötlemise kuni vaidluse lahendamiseni.
3.5.    Eeltoodud taotlusi on võimalik teha Medfer andmekaitsespetsialistile, võttes temaga ühendust punktis 6.3 toodud kontaktandmete kaudu.

4.    Turvalisus ning andmete edastamine
4.1.    Töödeldavate andmete turvalisuse tagamine on Medferi prioriteet. 
4.2.    Medfer koduleht kasutab andmete krüpteerimise eesmärgil tavapärase http asemel https andmete protokolli, mis tähendab, et kogu andmevahetus Teie ning Medferi kodulehe vahel toimub krüpteeritud kujul.
4.3.    Medfer väldib isikuandmete edastamist kolmandatele osapooltele kogumitena ning edastab üksikuid andmeid kolmandatele osapooltele vaid väga erandlikel juhtudel.
4.4.    Isikuandmete edastamine toimub eelkõige järgnevatele isikutele:
a)    pakkujad, kes tegelevad meditsiiniseadmete edasimüügiga, ning kes on liitunud Medferi keskkonnaga ja kelle ligipääs isikuandmetele on vajalik hinnapakkumise edastamiseks;
b)    infoturbega ning IT-süsteemide arenduse ja haldusega seotud ettevõtted, kellega on Medfer sõlminud andmetöötluslepingud;
c)    õigus- ning finantsnõustajad, audiitorid ning muud professionaalsed nõustajad, sellises ulatuses, mis on vajalik kvaliteetse teenuse osutamiseks, oma nõuete või õiguste kaitsmiseks kohtumenetluses jms;
d)    riigi- ja järelevalveasutused, kellele andmete edastamine kohustus tuleb seadusest, näiteks Rahapesu Andmebüroo, Politsei- ja Piirivalveamet jms.
4.5.    Medfer töötleb Teie isikuandmeid vaid Euroopa Liidu ning riikide piires, kes on taganud üldmäärusega samaväärse isikuandmete kaitse. Kolmandatesse riikidesse isikuandmeid ei edastata.

5.    Küpsiste kasutamine.
Medfer kasutab veebilehitseja küpsiseid (ing.k. cookie) selleks, et pakkuda kasutajatele Medfer veebilehel paremat ja turvalisemat teenust. Küpsis on väike tekstilõik veebilehitsejas, mis laetakse kasutaja arvutisse või nutiseadmesse Medfer veebilehte külastades. Küpsised võimaldavad veebilehel kasutaja arvuti ära tunda, samuti salvestavad küpsised andmed, mida kasutaja leheküljel liikudes avaldas, nagu näiteks kasutajanimi, või leheküljed, mida kasutaja viimati külastas. Medfer ei kasuta küpsiseid salasõna salvestamiseks.

6.    Kontaktandmed ning lõppsätted
6.1.    Vastutav töötleja ehk isik, kes on kindlaks määranud käesolevad isikuandmete töötlemise eesmärgid ning põhimõtted, on Medfer Eesti OÜ (registrikood 14860456).
6.2.    Kui leiate, et Teie isikuandmete töötlemisel on rikutud isikuandmete töötlemise põhimõtteid, kui soovite rakendada mõnda enda isikuandmete töötlemisega seotud õigust või Teil on muid küsimusi või kaebusi seoses isikuandmete töötlemisega, on Teil õigus võtta ühendust Medferi andmekaitsespetsialistiga. Teie poolt esitatud kaebusele või päringule vastame esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul.
6.3.    Medfer ja tema andmekaitsespetsialisti kontaktandmed:
Medfer Eesti OÜ
Pähna 11, Tartu
info@medfer.ee

6.4.    Medferil on ühepoolselt õigus käesolevaid põhimõtteid omal äranägemisel muuta eeldusel, et muudatused on kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Muudatuste korral teavitab Medfer oma kliente mõistliku aja jooksul enne muudatuste jõustumist.
6.5.    Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui leiate, et Medfer rikub või on rikkunud isikuandmete töötlemisel Teie õigusi. Kaebusi on võimalik esitada Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel www.aki.ee, e-posti teel aadressil info@aki.ee ning telefoninumbril +372 627 4135.

Kiireim, lihtsaim ja soodsaim viis meditsiiniseadmete ostmiseks.

Kontakt

Medfer Eesti OÜ

Reg.: 14860456

info@medfer.ee